ثبت نام نیکوکاران

نیکوکاران اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در این سامانه نسبت به خرید اقلام مورد نظر خود اقدام می نمایند. این اقلام می تواند مستقیما تحویل خریدار شود یا به آدرس مراکز درمانی یا حمایتی مورد نظر ارسال گردد.

ثبت مراکز تقاضا

مراکز تقاضا شامل مراکز درمانی و حمایتی با استفاده از این سامانه می توانند نیازمندی های خود شامل اقلام مصرفی و تجهیزات را مستقیما خریداری نمایند یا از کمک نیکوکاران جهت تامین آنها بهره مند شوند .

این سامانه بر پلتفرم رخش شهر بنا شده است